Suorituskyvyn johtaminen, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.01.2020 - 13.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Johtamisen perusteet
Tavoite
    Opiskelija tuntee organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää niitä käytännön johtamisessa. Opiskelija osaa tarkastella suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena. Opiskelija tuntee yleisimmät suorituskyvyn mittaamisessa käytettävät menetelmät. Opiskelija ymmärtää mittareiden merkityksen suorituskyvyn johtamisessa ja osaa valita sopivat mittarit erilaisiin suorituskyvyn analysointitilanteisiin. Opiskelija ymmärtää laatujohtamisen merkityksen ja periaatteet sekä niiden vaikutuksen organisaation suorituskykyyn.
Sisältö
    Suorituskyvyn osatekijät
Suorituskyvyn johtamisen näkökulmat
Suorituskyvyn analysointi ja mittaaminen sekä yleisimmät mittausmenetelmät
Laatujohtaminen
Prosessijohtaminen
Toteutus
    Luennot, ryhmätyöskentely, esitykset ja opponoinnit, henkilökohtaiset tehtävät
Kirjallisuus
    Gallery, Michael E., Carey, Stephen C. 2013. Outcomes, Performance, Structure (OPS) : Three Keys to Organizational Excellence. ASQ Quality Press.
Kauhanen, J. 2010. Suorituksen johtaminen ja palkitseminen. Vantaa: Infor.
Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Talentum.
Ukko, J., Karhu, J., Pekkola, S., Rantanen, H & Tenhunen, J. 2007. Suorituskyky nousuun!: hyödynnä henkilöstösi osamainen. Tykes: Kansallinen kehittämisohjelma.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso kuuluu pakollisena tulevaisuuden esimies kärkiopintoihin.