Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, lisäkoulutus 45 op, Jyväskyläavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    JAMKin tarjoamassa 45 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa hankit sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010). Opinnot suoritettuasi voit hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen terveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Terveydenhuollon ammattihenkilölaki (533/2019) mahdollistaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen terveyskeskuksen avohoidon vastaanotoilla, sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä sekä muissa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa, ml kotisairaanhoito, jotka kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle. Tällä tarkoitetaan myös palveluita, joita kunta tai kuntayhtymä hankkii ostopalveluna.

STMn asetus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksesta on annettu heinäkuussa 2019. Korvausta haetaan puolivuosittain siten, että 1.1.-30.6 välisenä aikana lääkkeenmääräämisen oikeuden saaneiden osalta korvausta on haettava viimeistään saman vuoden syyskuun 30. päivänä ja 1.7.-31.12 osalta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun.31. päivänä.

JAMKissa on aloitettu sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus jo vuonna 2011. Vuoden 2019 kesän alussa rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen erikoispätevyyden suorittaneita sairaanhoitajia oli yhteensä 513 henkilöä Suomessa. Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella.
Aika
    27.01.2022 - 31.03.2023
Ilmoittautumiset
    15.10.2021 mennessä
Tavoite
    Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
• soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
• itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä
• kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.
Sisältö
    • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
• Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
• Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
• Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
• Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op
Toteutus
    Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna 1/2021 - 3/2022. Lähiopetuspäiviä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on noin 22, yleensä kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa. Farmakologian ja reseptiopin opinnoista vastaa Itä-Suomen yliopisto. Teoreettisia opintoja tukee käytännön oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksi lukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa. Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska suuri osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina. Toteutuspaikkakunta on Jyväskylä.
Hinta
    Koulutuksen hinta on 4 900 euroa (ei alv). Osallistumismaksu laskutetaan 5 erässä á 980 €. Maksu voidaan kohdistaa yhdelle tai kahdelle vuodelle. Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse. Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain tämän säännellyn lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassaolevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveyskeskuksen vastaavan lääkärin (yhteispäivystyksen osalta sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin) määräyksestä. Oikeutta lääkkeiden määräämiseen haetaan Valvirasta.

Peruutusehdot: Peruutus hakuaikana: maksuton. Peruutus opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen: 50 % koko koulutuksen hinnasta. Peruutus koulutuksen alettua (= keskeyttäminen): 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimaan liiketoiminta, 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Koulutukseen valinta edellyttää, että
• hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste)
• hänellä on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella

Sähköisen hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee toimittaa seuraavat dokumentit:
1. Kopio tutkintotodistuksesta
2. Kopiot työtodistuksista

Yllä mainitut dokumentit, sähköistä hakulomaketta lukuun ottamatta, toimitetaan osoitteeseen:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoiminta, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä.

Valintakoe on 29.11.2021. Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot. Valintakoekirja: Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa) tai Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135.
Koulutuksen käynnistyttyä valituksi tullutta vaaditaan toimittamaan:
3. Työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus (ks. liite 1).
4. Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen (ks. liite 2).
Materiaali     liite_1._mallipohja_sitoumus_ohjaukseen_ja_arviointiin_2018.docx
liite_2._mallipohja_tehtavankuva_ja_laakelista.docx

Ilmoittaudu koulutukseen