Avannehoitajan asiantuntijakoulutus 30 opavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Avannehoitajan työ on asiantuntijasairaanhoitajan työtä. Pohjakoulutuksena vaaditaan sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan tutkinto. Avannehoitajan asiantuntija- koulutuksessa tutustutaan avannepotilaiden hoitoon. Koulutuksessa vahvistetaan avannepotilaan hoitotyön kliinistä osaamista sekä näyttöön perustuvan tiedon ja ohjausmenetelmien hyödyntämistä omalla asiantuntija-alueella. Koulutuksen jälkeen avannehoitaja osaa käyttää asiantuntemustaan avanne- tai vastaavasti leikatun sekä fisteli- ja inkontinenssipotilaan hoidon eri osa-alueilla näyttöön perustuen.
Aika
    20.01.2022 - 17.03.2023
Ilmoittautumiset
    16.12.2021 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, Jyväskylä.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:
• syventää asiantuntemustaan avanne- tai vastaavasti leikatun, fisteli-, ja inkontinenssipotilaan hoidon eri osa-alueilla
• oppii tarkastelemaan terveydenhuollon muuttuvaa toimintakenttää ja ymmärtää yhteiskunnallisten muutosten asettamat haasteet hoitotyön käytännön kehittämiselle
• osaa kehittää em. potilaiden hoitotyötä ja omaa ammattitaitoaan
• osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja verkostoituvassa hoitoympäristössä
• sisäistää elinikäisen oppimisen oman asiantuntijuuden jatkuvan kehittämisen lähtö kohdaksi
• osaa hakea ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa avannepotilaan potilaan tarpeen arvioinnissa ja hoitotyön prosesseissa
• osaa soveltaa erilaisia ohjausmenetelmiä ja välineitä sekä käyttää motivaatiota herättävää dialogia avannepotilaan ohjauksessa
• kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, konsultoivaan työtapaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön
• toimii työyksikössään ohjaajana ja tukena muille työntekijöille ja alan opiskelijoille
• toimii kehittävällä työotteella omalla asiantuntija-alueellaan
Sisältö
    Oppimisprosessia tukevat opinnot, 3 op
Ammatilliset opinnot, 13 op (sis. avanne- tai vastaavasti leikatun, inkontinenssi- ja PEG-potilaan hoito, haavan ja ihon hoito, avanne- tai vastaavasti leikatun ohjaus)
Kliininen harjoittelu, 8 op
Asiakaskeskeinen kehittämistyö ja sen raportointi, 6 op

Koulutukseen sisältyy lähipäiviä, verkko-opintoja, itsenäistä ja etäopiskelua. Opiskelija hankkii itse kliinisen harjoittelupaikan.
Lähiopetuspäiviä on yhteensä 16 päivää. Alustavat päivät ovat:

Kevät 2022: 20.-21.1.2022; 17.-18.2.2022; 7.-8.4.2022; 19.5.2022
Syksy 2022: 25.-26.8.2022; 6.-7.10.2022; 1.12.2022
Kevät 2023: 12.-13.1.2023; 16. -17.2.2023

Koulutuksen sisältö noudattaa Kansainvälisen Avannehoitajayhdistyksen (WCET) suosituksia. Koulutus on tasoltaan 6–7 EFQM. Hyväksytysti suoritettuja opintoja voidaan osittain hyväksilukea Jyväskylän ammattikorkeakoulun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
Hinta
    Osallistumismaksu on 2 500 € + alv 24%. Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus, etäopintojen ja kehittämishankkeen ohjaus. Opiskeluun liittyvät lähiopiskelun aikaiset matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannukset opiskelija kustantaa itse.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, THM,
p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 16.12.2021 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/taydennyskoulutus Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Koulutukseen valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa peruutusehtojen mukaisesti.

Ilmoittaudu koulutukseen