Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen, 6 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    23.01.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää toimijuuden, osallisuuden ja ohjaamisen käsitteet. Opiskelija ymmärtää ICF- viitekehyksen toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaajana. Opiskelija ymmärtää kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet, dokumentoinnin periaatteet sekä tietää ohjaamisen lähtökohtia ja periaatteita. Hän tuntee asiakkaan toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteita ja osaa etsiä näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä. Opiskelija tietää apuvälineprosessin vaiheet ja ymmärtää hyvinvointiteknologian / apuvälineiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa.
Sisältö
    - Toimintakyvyn, osallisuuden, toimijuuden ja ohjaamisen käsitteiden teoreettiset perusteet.
- Kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessin vaiheet ja periaatteet elämänkulun eri vaiheissa.
- ICF viitekehys asiakaslähtöisen ja moniammatillisen työn jäsentäjänä: yhteinen kieli ja käsitteet, toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaaminen.
- Toimia-tietokanta: toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmiä ja -mittareita.
- Dokumentoinnin perusteet ja THL:n rakenteisen kirjaamisen malli.
- Motivoiva keskustelu
- Ohjaamisen periaatteet ja harjoittelua
- Apuvälinepalveluprosessi
- Toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta edistävät apuvälineet ja hyvinvointiteknologiset ratkaisut, kuten liikkumisen ja kommunikaation apuvälineet sekä pienapuvälineet.
- Eri toimintaympäristöjen esteettömyys