Lujuusopin elementtimenetelmät (FEM), 3 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    15.05.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    10.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Lujuusopin opintojaksolla tai muualla opittu tekninen palkkiteoria: normaali- ja leikkausvoiman sekä taivutus- ja vääntömomentin synnyttämät jännitykset ja muodonmuutokset.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee lujuusopin elementtimenetelmän (FEM, Finite Element Method) teoreettiset perusteet sekä osaa suorittaa rakenteille staattisia FEM-analyyseja tietokoneohjelmalla. Hän osaa tulkita analyysin tulokset ja tehdä tarvittavat johtopäätökset rakenteen kestävyydestä.

EA-EN EUR-ACE Tekninen analyysi: Opiskelijat osaavat luoda rakenteesta FEM-analyysiin sopivan mallin ja suorittaa analyysin.

EA-ER EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Opiskelijat osaavat valita analysoitavalle rakenteelle oikean menetelmän ja elementtityypin. He osaavat myös tulkita analyysin tulokset ja tehdä siitä johtopäätöksiä.
Sisältö
    Elementtimenetelmän teoreettiset perusteet: jäykkyysmatriisin muodostus ja matriisiyhtälön ratkaisu. Elementtityypit: sauvat, palkit, kuoret ja solidit. Analyysityypit: staattinen analyysi ja moodianalyysi. Tulosten tulkinta ja tarkkuus. Lineaarinen ja epälineaarinen analyysi. Kokoonpanojen ja kontaktipintojen mallintaminen. FEM-laskentaan sopivan tietokoneohjelman käyttö.
Toteutus
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, laskuharjoitusohjaukset/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    Teoriamoniste + harjoitustehtävät
Hinta
   

45 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Muu informaatio
    JAMKin tutkintorakenteeseen tämä opintojakso hyväksytään vain numerollisella arvioinnilla.