Markkinointi, 5 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.05.2020 - 31.08.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija perehtyy markkinoinnin perusasioihin, digitaalisen markkinoinnin perusteisiin ja oppii ymmärtämään markkinointitoimien merkityksen liiketoiminnassa. Hän ymmärtää segmentoinnin ja ostokäyttäytymisen merkityksen markkinoinnin perustana. Opiskelija tutustuu yrityksen kilpailukeinoihin ja ymmärtää niiden merkityksen ja sisällön yrityksen toiminnan suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää markkinointitutkimuksen merkityksen yrityksen ympäristö- kysyntä- ja kilpailuanalyysien osana. Opiskelija osaa laatia yritykselle kuvauksen sen markkinoinnin kilpailukeinoista. Opiskelijalla on valmiudet eritellä analyyttisesti yrityksen markkinoinnin kilpailukeinoja sekä sen ympäristöä, kysyntää sekä kilpailutilannetta.
Sisältö
    Yritys- ja markkinointistrategia, toimintaympäristö-, kilpailija- ja asiakasanalyysit, segmentointi ja positiointi, markkinoinnin kilpailukeinot.
Toteutus
    Verkko-opintojakso on itsenäisesti verkkoympäristössä suoritettava opintokokonaisuus. Opiskelija opiskelee opettajan suunnitteleman oppimateriaalin tukemana ja saa tarpeen mukaan ohjausta ja palautetta opettajalta. Opintoihin voi sisältyä kirjallisuutta, videoluentoja, erilaisia itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja esimerkiksi tentti.
Kirjallisuus
    Luennot, caset, Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. uud. p.
Keuruu: Edita. tai uudempi painos. Kotler, P. & Armstrong, G. 2010. Principles of Marketing. Prentice Hall, European Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Social Behaviour and Personality, International Journal of Academic Research
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu