Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä, 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    29.10.2018 - 18.12.2018
Ilmoittautumiset
    14.10.2018 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on työelämävalmiudet ja hän hallitsee sekä oman ammattialan että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ohjaamisen perusteet sosiaali- ja terveysalalla.
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa yhteiskunnan tarpeita ja haasteita terveyteen ja elämäntapoihin liittyen. Opiskelija ymmärtää elämäntapojen merkityksen erityisesti ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta terveydelle sekä pystyy tunnistamaan ja arvioimaan niihin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa asettaa elämäntapojen edistämistä tukevia tavoitteita ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija soveltaa tietoa oman ammattialansa huomioiden käytännön elämän tilanteisiin ja oppii löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja elämäntapojen tukemiseksi.
Sisältö
    - elämän toimintojen tasapainon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- ravitsemus ja liikunta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät haasteet ja tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien ravitsemuksen ja liikunnan sekä niihin liittyvien elämäntapatekijöiden käsittely: esim. ajan hallinta, lepo, uni, stressi
- terveellisiä elämäntapoja tukevan ohjauksen suunnittelu ja toteutus käytännössä
- yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa
Toteutus
    Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely verkossa, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen, työelämässä toimiminen
Kirjallisuus
    Soveltuvin osin
Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2012. Ravitsemustiede. Duodecim. www.jamk.fi/nelli -portaalin kautta luettavissa

Fogelholm. M., Vuori,I. & Vasankari, T. (toim.) 2011. Terveysliikunta. Duodecim.

Kiiskinen, U., Vehko, T., Matikainen, K., Natunen, S. & Aromaa, A. 2008. Terveyden edistämisen mahdollisuudet. Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.

Koskinen, S. Lundqvist, A. & Ristiluma, N. (toim.) 2012. Terveys, toimintakyy ja hyvinvointi Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 68/2012. www.julkari


Savola, E. & Koskinen-llonqvist, P. 2005. Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja 3/2005.

Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa: valmentava elämäntapaohjaus. Helsinki: Edita.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Maija Jylhä ja Sonja Salonen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Opintojaksolle otetaan 7 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

hyvi.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen