Operatiivinen johtaminen, 10 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    29.10.2018 - 08.03.2019
Ilmoittautumiset
    14.10.2018 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Liiketoiminnan perusteet (yrittäjyys, johtaminen, markkinointi, taloushallinto)
Tavoite
    Opiskelija tuntee esimiestoiminnan eri osaamisalueet ja ymmärtää esimiesroolille asetetut vaatimukset marata-alan palveluyrityksen vastuullisessa ja tuloksellisessa johtamisessa. Opiskelija tuntee keskeisen työlainsäädännön ja henkilöstöjohtamisen prosessit. Opiskelija ymmärtää kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja osatekijät. Opiskelija osaa laatia kannattavuuslaskelmia, tuntee keskeiset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä päätöksenteon tukena ja toiminnan ohjaamisessa.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan valitsemassaan restonomin asiantuntijuusalueessa (kestävä gastronomia, innovatiiviset matkailupalvelut, käyttäjälähtöiset toimitilat).
Sisältö
    Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset (TES) Marava-alalla
Henkilöstöjohtamisen prosessit (rekrytointi, perehdyttäminen, suorituksen johtaminen, osaamisen kehittäminen, palkitseminen, motivointi, työhyvinvointi)
Työvuorosuunnittelu
Esimiesviestintä
Haasteelliset tilanteet esimiestyössä
Esimiehen jaksaminen
Kannattavuuslaskenta ja –seuranta
Budjetointi
Tulossuunnittelu
Hinnoittelu
Arvonlisäverotus
Toteutus
    Kontaktiopetus
Ammattialan asiantuntijavierailut ja –vierailijat
Toiminnalliset metodit (esim. draama)
Pari- ja ryhmätyöskentely
Projektityöskentely
Itsenäinen opiskelu
Virtuaaliopiskelu
Itse- ja vertaisarviointi
Opintojaksosta on myös verkkototeutuksia.
Kirjallisuus
    Järvinen, P. 2009. Ammattina esimies. Helsinki: Sanoma Pro (4.painos).
Työsuhdeasiain opas 2011. EK-Tieto Oy.
Selander, K., Valli,V. 2007. Hinnoittelu ja kannattavuus matkailu ja ravitsemisalalla. Helsinki: WSOY
Opintojaksolla käytettävä ajankohtainen opiskelumateriaali täsmennetään opintojakson alussa.
Hinta
    150 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen