Kestävä matkailuelinkeino, 10 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    29.10.2018 - 08.03.2019
Ilmoittautumiset
    14.10.2018 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää miten matkailuala on kehittynyt ja miten matkailuala rakentuu koti – ja ulkomailla. Opiskelija tietää matkailun yleiset käsitteet ja ilmiöt, ymmärtää matkailun kansantaloudellisen merkityksen ja osaa tarkastella matkailuelinkeinoa kestävyyden eri näkökulmista.
Opiskelija tietää mistä eri näkökulmista matkailua voidaan tutkia.
Sisältö
    - Matkailuelinkeinon yleiset käsitteet ja ilmiöt
- Matkailuelinkeino eri tieteiden näkökulmasta
- Matkailualan toiminnallinen rakenne koti- ja ulkomailla
- Matkailualan kansantaloudellinen merkitys
- Kestävä kehitys matkailuelinkeinossa
Toteutus
    Luennot
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Opintomatkat
Kirjallisuus
    Vuoristo, K-V. & Vesterinen, N. 2009. Lumen ja suven maa : Suomen matkailumaantiede. WSOY.
Cooper, C. et al. 2004. Tourism Principles and practices. Financial Times/ Prentice Hall.
Soile Veijola (toim.) 2013. Matkailututkimuksen lukukirja. Lapin yliopistokustannus LUP. Porvoo: Bookwell.
Muu opettajan osoittama materiaali.
Hinta
    €150
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen