Peltoviljelyn perusteet, 6 op (nonstop)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    03.09.2018 - 31.12.2019
Ilmoittautumiset
    31.05.2019 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelijalla on kokonaiskuva viljojen tuotannosta. Hän:
- tuntee maalajien viljeltävyyden
- osaa laatia kalkitussuunnitelman
- osaa laatia viljojen lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman
- tuntee peltojen kuivatuksen ja kastelun merkityksen ja järjestämistavat
- noudattaa turvallisia viljelytyötapoja
- tuntee viljojen työkoneet
- tietää IP-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
Sisältö
    rehuviljat - maalalajit - peltojen kastelu - peltojen kuivatus - peltojen kalkitus - lannoituksen perusteet - kasvisuojelun perusteet
Toteutus
    Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, havainto-opetus, etätehtävät
Kirjallisuus
    Peltokasvien tuotanto. Mervi Seppänen (toim), kalkitusopas, Pieni salaojakäsikirja. Muu osoitettu materiaali.
Hinta
    90,00
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    tekn.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen