Palkkahallinto, 5 op (Äänekoski)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    14.01.2019 - 25.03.2019
Ilmoittautumiset
    16.12.2018 mennessä
Paikka
    Webinaarit ja lähiopetus Äänekoskella
Tavoite
    Opiskelija osaa laskea palkkoja sekä manuaalisesti että pilvipalvelusovelluksilla. Opiskelija kykenee opiskelemaan digittaalisten järjestelmien toimintaperiaatteita itsenäisesti. Opiskelija osaa tehdä palkoista vähennykset ja osaa tilittää ne edelleen palkkahallinnon sidosryhmille ja hoitaa palkkahallintoon liittyvän raportointivelvoitteen. Opiskelija tuntee palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistuksen ja osaa hakea näistä itsenäisesti tietoa sekä osaa soveltaa tätä tietoa palkkahallinnon käytännön kysymyksiä ratkaistessaan. Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon roolin osana henkilöstöhallintoa ja hahmottaa palkanlaskennan ja liikekirjanpidon välisen yhteyden.
Sisältö
    Opintojaksolla käsitellään työsuhteen ja palkkauksen normit ja perusperiaatteet, palkan verotus, henkilösivumenot, luontoisedut, kustannusten korvaukset, työaika, muulta kuin työajalta maksettava palkka sekä palkkatapahtumien rekisteröinti.
Toteutus
    14.1. klo 17-18 webinaari
21.1. klo 17-18 webinaari
28.1. klo 17-18 webinaari
4.2. klo 17-18 webinaari
11.2. klo 17-18 webinaari
18.2. klo 17-18 webinaari
4.3. klo 16-19 kontaktiopetus Äänekoskella
11.3. klo 16-19 kontaktiopetus Äänekoskella
18.3. klo 16-19 kontaktiopetus Äänekoskella
25.3. klo 16-17.30 tentti
25.3. klo 17.30-19 kontaktiopetus Äänekoskella
Kirjallisuus
    Jokin seuraavista:

Eskola, A. 2007. Palkka – Työsuhteen ja palkanlaskennan perusteet. Keuruu: Otava.
Stenbacka, J. & Söderström T. 2012. Palkanlaskenta. Helsinki: SanomaPro.
Syvänperä, O. & Turunen, L. 2012. Palkkavuosi. Helsinki: Edita.

Viranomaismateriaali:

Työehtosopimuslaki (436/1946)
Työsopimuslaki (55/2001)
Ennakkoperintälaki (1118/1996)
Ennakkoperintäasetus (1124/1996)
Tuloverolaki (1535/1992)
Työaikalaki (605/1996)
Vuosilomalaki (162/2005)
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta (366/1963)
Sairasvakuutuslaki (1224/2004)
Kirjanpitolaki (1336/1997)
Kirjanpitoasetus (1339/1997)
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta (1697/2009)
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 2016
Verohallinnon päätös vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso vaatii opiskelijalta n. 13 tuntia työtä / viikko. Webinaareihin ja kontaktiopetukseen on osallistuttava.

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen