Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.05.2019 - 18.06.2019
Ilmoittautumiset
    28.04.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija on perehtynyt lapsen kehitysvaiheisiin.
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa ja hän osaa käyttää leikin havainnoinnin, arvioinnin, ohjaamisenja tukemisen keinoja toiminnallisissa tilanteissa. Opiskelija tuntee lasten oppimisvaikeuksien monimuotoisuuden sekä soveltavan liikunnan mahdollisuudet tukea lapsen toimintakykyä. Opiskelija osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Opiskelija ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti hyödyntäessään leikkiä ja liikuntaa lapsen kehityksen ja oppimisen välineenä.
Sisältö
    Leikin teoriat, leikin kehitysvaiheet, leikin lajit. Eri-ikäiset ja erilaiset leikkijät, erilaiset leikkiympäristöt, leikin havainnointi ja arviointi. Liikunta leikin tukijana. Havaintomotoriikan, kognitiivisten taitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla. Lapsen leikin ja oppimisen havainnointi ja tukeminen käytännön tilanteissa.
Toteutus
    Monimuoto-opetus:
Luennot, seminaarit ja käytännön harjoittelu
Toiminnalliset ja kirjalliset tehtävät
Verkko-opiskelu
Kirjallisuus
    Fletcher, JM, ym. 2009. Oppimisvaikeudet: tunnistamisesta interventioon.

Piironen, L. (toim). 2004. Leikin pikkujättiläinen. Porvoo: WSOY.

Helenius,A., Lummelahti,L. 2013 Leikin käsikirja.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Timo Hintikka, Pirjo Hynynen ja Maija Jylhä (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkempi aikataulu on nähtävillä allaolevan linkin kautta.

Katso opintojakson aikataulu