Metsikön kasvatus, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    12.01.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    08.01.2019 mennessä
Paikka
    Tarvaala (Saarijärvi)
Tuumalantie 17
Opetustila 117
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tuntee metsien kasvupaikkaluokituksen ja metsän uudistamismenetelmät.
Tavoite
    Opiskelija tuntee metsän kasvatuksen biologiset ja taloudelliset perusteet, osaa valita tasaikäisen metsän kehitysvaiheisiin sopivat metsänhoitotoimenpiteet ja tuntee niihin liittyvät metsänhoitosuositukset ja normit. Hän tuntee eri-ikäismetsätalouden perusteet. Hän osaa torjua metsätuhoja.
Sisältö
    Metsikön kasvatuksen perusteet, taimikon ja nuoren metsän hoito, kasvatushakkuut, suometsien hoito, metsälannoitus, metsätuhojen torjunta, eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus
Toteutus
    Luennot, harjoitustyöt ja maastoharjoitukset, verkko-opiskelu
Kirjallisuus
    Äijälä, O. ym. 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja. (Verkossa: www.metsanhoitosuositukset.fi), Optiman verkko-opiskelumateriaali.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Arto Riihinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
040 769 4793
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    tekn.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Osaamisen tunnustaminen: Sisällöltään vastaavan yliopisto- tai amk-tason opintojakson suoritustodistus ja kuvaus opintojakson sisällöstä. Työelämässä hankittu osaaminen osoitetaan tentissä.

Katso opintojakson aikataulu