Green Care perusteet, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.03.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    24.02.2019 mennessä
Edeltävä osaaminen
    Ei edellytetä aiempaa osaamista
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija saa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelija osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä
Sisältö
    - Luonnon vaikuttavuus
- Green Care –toiminta
Toteutus
    Kontaktiopetus ja verkko-opiskelu, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu, asiantuntijaluennot ja kirjalliset aineistot.
Kirjallisuus
    Luentotallenteet ja opintomateriaalit oppimisalustalla:
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit

- Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista 2013.
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa 2014.
- Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma 2005. Salonen
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet
- Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Heidi Kihlström ja Mari Kantanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 8 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    - Webinaari 11.3.19 klo 12.00-13.30
- Webinaari 3.4.19 klo 12.00-13.30
- Lähiopetus 7.5.19 klo 9.00-16.00 (luokkatila B114, Rajakatu 35)

(Huom! Muutokset mahdollisia.)

Opintojakso on kehitetty Green Care korkea-asteelle koulutushankkeessa v. 2015-2018. Tarkoituksena on, että opintojakso toteutuu hankkeen pohjalta muodostetun Green Care-koulutusverkoston yhteistyönä ja on osa isompaa 20 opintopisteen muodostamaan Green Care-koulutuskokonaisuutta. Jamkissa tarjolla myös toinen em. kokonaisuuteen kuuluva opintojakso Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt. Lisätietoa: blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/ ja Heidi Kihlström-Lehtonen Jamk

Katso opintojakson aikataulu