Perhe- ja perintöoikeus, 5 op (Keuruu / verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Perhe- ja perintöoikeuden opinnot on tarkoitettu Sinulle, joka haluat perehtyä

Parisuhdeoikeuteen
- Mitä oikeusvaikutuksia on avioliitolla, avoliitolla ja rekisteröidyllä parisuhteella.
- Avio-oikeus ja avioehto

Perintöoikeuteen
- Mitä voi määrätä testamentilla. Miten laaditaan perukirja, miten tehdään ositus ja perinnönjako. Miten perintöä verotetaan.

Lapsioikeuteen
- Lapsen elatus, huolto, huoltajuus ja oikeus tavata vanhempaansa

Edunvalvontaoikeuteen
- Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus
Aika
    13.03.2019 - 29.05.2019
Ilmoittautumiset
    19.03.2019 mennessä
Paikka
    Keuruu / verkko (Kivikoulu; tarkempi tila ilmoitetaan myöhemmin)
Tavoite
    Opiskelija tuntee perhe- ja perintöoikeuden keskeisen lainsäädännön ja avioliiton varallisuusteoriat. Hän osaa laatia erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia asiakirjoja: perukirjan, ositussopimuksen sekä perinnönjakokirjan. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa perintö- ja lahjaverolakia.
Sisältö
    Perimysjärjestys, perintöoikeuteen vaikuttavat tekijät, oikeustoimet perittävän eläessä ja kuollessa, testamentti, pesänselvitys ja perinnönjako, avioliiton varallisuusjärjestelmä, avioliiton purkaminen, ositus, lapsen asema: elatus, huolto- ja tapaamisoikeus, avoliitto, edunvalvonta, perheoikeudelliset instituutiot ja sukupolvenvaihdos.
Toteutus
    Lähiopetus Keuruulla ke-iltaisin klo 17.30 - 19.00

Kontaktit Keuruulla eivät ole pakollisia, vaan tarjolla opintojen tueksi. Opinnot voi suorittaa myös verkossa.
Kirjallisuus
    Aarnio- Kangas. 2010. Perhevarallisuusoikeus. Lakimiesliiton Kustannus. Juridiikkafokus, luentomateriaali, aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö, www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston Janet-portaali)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu