Pätevöidy opettajaksi Suomeen! - pätevöitymiskoulutus maahanmuuttajataustaisille opettajille (30 op)

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä pätevöitymiskoulutus Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille antaa yleisen pedagogisen pätevyyden.
Aika
    19.08.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautumiset
    28.07.2019 mennessä
Paikka
    Jyväskylä, tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin
Edeltävä osaaminen
    Hakijalla tulee olla

1. Korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto) ja ammattialan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Jos opiskelija hakee ammatilliseen opettajankoulutukseen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla, tulee hänellä olla viisi vuotta ammattialan työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu koulutus kuin korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden, jos hakija toimii jo ammatillisena opettajana. Tällöin vaaditaan vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä.

2. Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajalla (esim. kielet tai matematiikka) tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Hakijoilta ei edellytetä ammattialan työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisäksi hakijalta edellytetään

3. Opetushallituksen rinnastamispäätös opettajan pätevyydestä, jonka mukaan hakijan on suoritettava 15 op täydentävät opinnot.

4. Opinnot ovat suomenkieliset. Hakijan tulee selviytyä suomen kielellä arkipäivän elämässä ja pystyä kommunikoimaan tavallisimmissa työ- ja opiskeluympäristön tilanteissa. Hänen tulee myös kyetä tuottamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä suomeksi tutuista tai kiinnostavista aiheista. Suomen kielen taidon tulee olla vähintään yleisen kielitutkinnon tasolla 4 (YKI 4) tai vastaavalla. Kielitaidon voi osoittaa esim. kielitestituloksilla.

5. Edellytämme että hakijalla on verkko-opiskeluvalmiudet sekä yleiset tietotekniset perustaidot ja -tiedot.
Sisältö
    Opinnot koostuvat ohjauspäivistä, kolmesta viisipäiväisestä intensiiviopiskeluviikosta Jyväskylässä sekä itsenäisestä opiskelusta kotipaikkakunnalla. Opiskelu on päätoimista ja koulutus suomenkielinen. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Optima) ja etätapaamisissa Zoom-verkkokokousjärjestelmää.

1. Intensiivijakso I 19.8.-22.8.2019
2. Intensiivijakso II 16.9.-19.9.2019
3. Intensiivijakso III 28.10.-31.10.2019
4. Opintojen päätös 9.12.-12.12.2019

Opinnot muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista
• Orientaatio suomalaiseen oppimiskulttuuriin ja opettajan työhön 5 op
• Koulutuksen tulevaisuus 5 op
• Oppimisen ohjaaminen (opetusharjoittelu) 10 op
• Suomea opettajille 10 op
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille opetuskustannuksiltaan ilmainen. Opiskelija vastaa itse ruokailukustannuksista sekä mahdollisista majoitus-, matka- ja opetusmateriaalikustannuksista.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Milla-Maarit Salo, p. 040 764 2587, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Yliopettaja Outi Pylkkä, p. 040 532 2734, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Muu informaatio
    Hakulomake on täytettävissä ja tulostettavissa oheisen "Ilmoittaudu koulutukseen" -linkin kautta. Hakijan on toimitettava hakulomakkeen liitteenä seuraavat kopiot:

a) kopio Opetushallituksen rinnastamispäätöksestä (koskien opettajan pätevyyttä)
b) kopio tai kopiot työtodistuksistaan (oman alan työkokemus) sekä
c) kopio tai kopiot yleisestä kielitutkinnosta (YKI), josta saatu yleistasoarvio vähintään 4 tai vastaava tai muulla tavalla osoitettu riittävä suomen kielen taito

Postiosoite: JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä. Kuoreen merkintä ”POPS”.

Hakukriteerit täyttävät hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Valintahaastatteluun kuuluu yksilöhaastattelu suomen kielellä. Haastattelun arvioivat koulutuksen vastuukouluttajat sekä suomen kielen opettaja. Lopullinen valinta koulutukseen tehdään haastattelun perusteella.

Varsinaisen hakuajan puitteissa hakeneille lähetetään kirjallinen tieto valinnan tuloksista hakuajan päättymisen jälkeen.
Materiaali     esite_pops2_patevoidy_opettajaksi_suomeen_2019.pdf

Ilmoittaudu koulutukseen