Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.05.2019 - 18.06.2019
Ilmoittautumiset
    25.04.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on työelämävalmiudet ja hän hallitsee sekä oman ammattialan että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ohjaamisen perusteet sosiaali- ja terveysalalla.
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa yhteiskunnan tarpeita ja haasteita terveyteen ja elämäntapoihin liittyen. Opiskelija ymmärtää elämäntapojen merkityksen erityisesti ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta terveydelle sekä pystyy tunnistamaan ja arvioimaan niihin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa asettaa elämäntapojen edistämistä tukevia tavoitteita ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija soveltaa tietoa oman ammattialansa huomioiden käytännön elämän tilanteisiin ja oppii löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja elämäntapojen tukemiseksi.
Sisältö
    Elämän toimintojen tasapainon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys.

Ravitsemus ja liikunta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät haasteet ja tavoitteiden asettaminen.

Tavoitteiden saavuttamista tukevien ravitsemuksen ja liikunnan sekä niihin liittyvien elämäntapatekijöiden käsittely: esim. ajan hallinta, lepo, uni, stressi.

Terveellisiä elämäntapoja tukevan ohjauksen suunnittelu ja toteutus käytännössä sekä yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa.
Toteutus
    Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely verkossa, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen, työelämässä toimiminen.
Kirjallisuus
    Soveltuvin osin:
Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2012. Ravitsemustiede. Duodecim.

www.jamk.fi/nelli -portaalin kautta luettavissa

Fogelholm. M., Vuori,I. & Vasankari, T. (toim.) 2011. Terveysliikunta. Duodecim.

Kiiskinen, U., Vehko, T., Matikainen, K., Natunen, S. & Aromaa, A. 2008. Terveyden edistämisen mahdollisuudet. Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.

Koskinen, S. Lundqvist, A. & Ristiluma, N. (toim.) 2012. Terveys, toimintakyy ja hyvinvointi Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 68/2012. www.julkari

Savola, E. & Koskinen-llonqvist, P. 2005. Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja 3/2005.

Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa: valmentava elämäntapaohjaus. Helsinki: Edita.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Lisätietoja opintojakson sisällöstä:
Maija Jylhä (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu