Ruuan laatutekijät, 6 op (verkkototeutus)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    26.10.2020 - 31.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 27.09.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Food culture ja food and environment sekä kestävä ravitsemus opintojaksojen osaaminen
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa ruuan ja palvelun kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät. Opiskelija tietää elintarvikkeiden tärkeimmät kansalliset, EU-tason ja kansainväliset laatujärjestelmät. Opiskelija hallitsee ruuan aistittavan laadun arvioinnin perusmenetelmät, sekä osaa soveltaa niitä käytännön työskentelyssä. Opiskelija osaa arvioida tuotteen ravitsemuksellista ja mikrobiologista laatua ja ymmärtää niiden merkityksen tuotteen tai palvelun kokonaislaadulle. Opiskelijalla on perusvalmiudet arvioida tuotteen ja palvelun kokonaislaatua asiakkaan näkökulmasta. Opiskelija hallitsee asiakaspalautemenettelyn ruoka- ja ravintolapalveluympäristössä.
Sisältö
    Elintarvikkeiden laatujärjestelmät (nimisuojamerkinnät)
Pakkausmerkinnät
Elintarviketurvallisuus
Aistinvaraisen arvioinnin perusmenetelmät
Ruoka- ja ravintolapalveluiden laatu
Toteutus
    Webinaari vk 46, ke 11.11 klo 17-19
Webinaari vk 48, ke 25.11 klo 17-19

Webinaarit
Oppimistehtävät ryhmässä ja itsenäisesti
Kirjallisuus
    Tuorila, H. Uusin painos. Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Helsinki: Gaudeamus.
Ruokavirasto.N.d. Ruokaviraston nettisivut. Viitattu 8.4.2020. https://www.ruokavirasto.fi/
Ruoka ja ravitsemus. N.d. Luonnonvarakeskus. Viitattu 8.4.2020. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/
Hinta
    90 €
Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi