Laadullinen tutkimus (YAMK), 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    06.04.2020 - 21.06.2020
Ilmoittautumiset
    22.03.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Edeltävä osaaminen
    Amk-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Tavoite
    Opiskelijalla on kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen teoreettisista perusteista ja menetelmistä. Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelijalla on valmiudet tehdä laadullista tutkimusta. Opiskelija osaa arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.
Sisältö
    - Laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiset perusteet
- Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimustehtävän/ongelman muodostaminen
- Laadullisen tutkimuksen prosessi
- Keskeiset aineiston keruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
- Erilaiset kirjallisuuskatsaustyypit
- Keskeiset aineiston analysointimenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
- Laadullisen tutkimuksen luotettavuus
- Laadullisen tutkimuksen eettiset kysymykset
Toteutus
    Verkko-opintoina yksilölliset oppimistehtävät sekä ryhmätyö, webinaarit, ryhmätyön esitys konferenssityyppisesti kontaktiseminaarissa.
Kirjallisuus
    Handbook of qualitative research. 2011. Toim. N. K. Denzin, & Y. Lincoln. 4. edition. London: Sage.
TAI
Bryman, A. 2012. Social research methods. Oxford: Oxford University Press cop.
TAI
Burns, N. & Grove, S. K. 2001. The practice of nursing research. Conduct, Critique, and Utilization. 5th edition or the latest. Philadelphia: Elsevier/Saunders cop.
TAI
Klenke, K. 2008. Qualitative Research in the Study of Leadership. Great Britain: Emerald.

Elo, S. & Kyngäs, H. 2008. The qualitative content analysis process. Advanced Nursing 62(1), 107–115.

Resnik D. B. 2011. What is Ethics in Research & Why is It Important? National institute of health science. Available at: http://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis.cfm

Silverman, D. 2014. Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction. 5.painos. London:Sage.

Tuomi, J, & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Tammi.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Honkanen Kati ja Järvinen Sari (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.