Biotalous, ihminen ja yhteiskunta, 5 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    17.01.2020 - 14.03.2020
Ilmoittautumiset
    10.01.2020 mennessä
Paikka
    Saarijärvi
Kohderyhmä
    Opintojakso on YAMK-tasoinen
Tavoite
    Opiskelija hallitsee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelija ymmärtää niitä kehitystrendejä, joita voidaan johtaa yhteiskunnallisista muutoksista sekä biotalouden kehittymisen ennustettavista muutosvaikutuksista
Opiskelija hyödyntää em. kehitystrendeihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.
Sisältö
    Ilmaston lämpeneminen ja luonnonvarojen niukkuus.
Yhteiskunnalliset muutokset ja muutosvastarinta.
Ekosysteemipalvelut.
Hyvinvointitalous.
Biotalouden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.
Biotalouden sosiaaliset vaikutukset.
Kirjallisuus
    The Intergovernmental Panel on Climate Change. 2018. Global Warming of 1,5 °C.
Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. & Amellina, A. 2019. 1,5 asteen elämäntavat. Sitra.
Peltonen-Sainio, P., Sorvali, J., Müller, M., Huitu, O., Neuvonen, S., Nummelin, T., Rummukainen, A., Hynynen, J., Sievänen, R., Helle, P., Rask, M., Vehanen, T.& Kumpula, J. (2017). Sopeutumisen tila 2017: Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. LUKE.
Jäppinen, J-P., Tyrväinen, L., Reinikainen, M. & Ojala, A. 2015. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset. SYKE.
Särkelä, R., Siltaniemi, A., Rouvinen-Wilenius, P., Parviainen, H. & Ahola, E.
(toim.) 2014. Hyvinvointitalous. SOSTE.
Lisämateriaali opiskelijan HOPSin mukaisesti.
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu