Kannattavan toiminnan ohjaus, 5 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    13.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkko-/etäopiskelu
Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Kannattavuus- ja katetuottolaskenta, kustannuslaskenta, budjetointi.
Tavoite
    Opiskelija tuntee yrityksen kannattavan toiminnan ohjauksen lainalaisuudet, periaatteet ja millaisia menetelmiä ohjaukseen liittyy. Opiskelija osaa laatia laskelmia toiminnan kannattavuuden ja kustannusten selvittämiseksi. Opiskelijalla kykenee tarkastelemaan ja kehittämään toiminnan/kannattavuuden ohjausta. Opiskelija osaa tutkia liiketoimintaan ja taloushallintoon liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Opiskelijalla on valmius rakentaa yksinkertainen suoritusmittaristo.
Sisältö
    - taloushallinnon prosessit
- katetuottoajattelu ja kannattavuus
- toimintolaskenta
- toimintojohtaminen
- toiminnanohjaus ja toiminnanohjausjärjestelmät
- kalkyylit ja hinnanasetanta
- johdon raportointijärjestelmä ja tunnusluvut
- suorituksen mittaus ja mittaristot
Toteutus
    Webinaarit, itsenäinen työskentely, harjoitustehtävät
Kirjallisuus
    Neilimo, Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi, Edita 2005.(tai uudempi painos)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Business Control -polun opintoihin. Financial Control -polun opiskelijat voivat valita opintojakson vapaavalintaisina ammattiopintoina.

Katso opintojakson aikataulu