Markkinoinnin ytimessä, 1 op (Ilmoittautuminen vain Keuruun ja Petäjäveden lukiolaisille)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    ”Markkinoinnin ytimessä” on kurssi lukiolaisille, joita kiinnostaa markkinoinnin houkutteleva ja värikäs maailma. Kurssilla perehdytään markkinoinnin perusteisiin ja merkitykseen liiketoiminnassa sekä pohditaan erityisesti sitä, millainen on hyvä markkinoinnin ydinviesti. Minkälainen ydinviesti jää mieleen? Mikä erottaa yrityksen kilpailijoistaan? Mikä vetoaa järjen lisäksi tunteisiin? Miten ydinviesti välitetään ja miten sen antama lupaus lunastetaan?
Aika
    17.02.2020 - 21.02.2020
Ilmoittautumiset
    18.02.2020 mennessä
Tavoite
    Opiskelija perehtyy markkinoinnin perusasioihin. Hän ymmärtää asiakaskeskeisyyden sekä ydinviestin merkityksen yrityksen markkinoinnin ja kilpailukyvyn perustana.

Opiskelija tuntee markkinoinnin keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija tutustuu kilpailuedun käsitteeseen ja ymmärtää sen merkityksen yrityksen toiminnan suunnittelussa. Opiskelijalla on valmiudet eritellä analyyttisesti asiakkaiden, kilpailutilanteen sekä oman brändin merkitystä kilpailuedun ja ydinviestin luomisessa. Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän merkityksen ydinviestin välittämisessä.
Sisältö
    Markkinointiprosessi, markkinointiajattelun kehittyminen, markkinoinnin suunnittelun vaiheet, asiakasprofiilit, positiointi, kilpailuetu, ydinviesti, markkinointiviestintä.
Toteutus
    luennot 15h
harjoitustyöt 6h
opiskelumateriaaliin perehtyminen 6h
Kirjallisuus
    Luennot, Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakas-markkinointi. 16. uud. p. Keuruu: Edita, Kotler, P. & Armstrong,
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson opettajana toimii Nina Välimäki

Katso opintojakson aikataulu