Kestävä kiinteistöjohtaminen, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 25.10.2019
Ilmoittautumiset
    11.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija:
-tietää yrityksen sidosryhmät ympäristöasioissa
-tietää ympäristöjohtamisjärjestelmien kehityksen
-tietää palveluyrityksen toiminnan ympäristövaikutukset
-osaa arvioida palveluyrityksen toiminnan ympäristövaikutuksia
-tietää ympäristöjohtamisjärjestelmän laadinnan periaatteet
-pystyy soveltamaan ympäristöjärjestelmän laadinnan periaatteita palveluyrityksen ympäristöohjelman rakentamisessa.
- Pystyy soveltamaan tietojaan myös palvelujen ostossa ja tavaroiden hankinnassa.
Opiskelijalla
-on valmiuksia toimitilajohtamisessa:toimitilojen hankkimisessa,kehittämisessä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden järjestämisessä taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla
-pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti toimitilastrategian suunnittelussa
-pystyy arvioimaan organisaation toimitilatarpeita yrityksen liiketoiminnan ja tilapalveluiden näkökulmasta sekä vertailemaan erilaisia toimitilaratkaisuja
-kykenee soveltamaan toimitilajohtamisen uusinta tutkimustietoa toiminnan kehittämisessä
-pystyy arvioimaan kansallisten ja kansainvälisten tutkimustulosten hyödynnettävyyttä alan kehittämisen näkökulmasta
Sisältö
    -yrityksen sidosryhmät ympäristöasioissa
-ympäristöjohtamisjärjestelmien kehitys
-palveluyrityksen ympäristövaikutukset
-palveluyrityksen ympäristövaikutusten arviointi
-ympäristöjärjestelmien laadinnan periaatteet
-ympäristöohjelman rakentaminen
- ympäristöasiat palvelujen ostossa ja tavaroiden hankinnassa
-kiinteistö-ja käyttäjäpalveluiden järjestäminen toimitiloihin
-toimitilajohtamisen työkaluja
-toimitilajohtamisen tunnusluvut ja niiden seuranta
toimitilastrategiatyö
-toimitlajohtamisen tutkimukset
Toteutus
    -luennot
-ohjaukselliset työpajat
-kirjallisuuden lukeminen
-projektioppiminen
- kokemuksellinen ja ongelmalähtöinen oppiminen
Kirjallisuus
    Pesonen,H-L, Hämäläinen, K.&Teittinen, O.2005. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen.
- Theodore, Mary, K. 2010. Introduction to environmental management.Boca Raton: CRC Press/Taylor&Franvis Group.2010.

-Young, Scott.T.2013. Sustainability: essentials for business. Sage Publications.
-Ventovuori,T.,Miettinen,I.,Hyttinen, L & Paloheimo, K-S.2005. Toimitilapalvelujen hankinta- ja tuotantotavat. Teknisen korkeakoulun rakentamistalouden raportteja 229, Espoo 2003
-Kärnä,S,Junnonen,J-H, Sorvala,V-M. Asiakastyytyväisyys rakentamisessa. Helsinki University of Technology Construction Economics and Management reports239
-Rasila,H,Nenonen,S.2007. Toimitilojen vuokraus osana asiakaslähtöistä kiinteistöliiketoimintaa
-Gersberg,N. & Nenonen,S. 2006. The avant-garde of Future work and Business Parks'ways to meet future work challenges 2006. Norwegian University of Science and Technology
Facility Change Management Edid. Edward Finch 2012. Blackwell Publishing
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu