Hoitotyön englanti, 3 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.03.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    21.02.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2 englannissa.
Tavoite
    Opiskelija
- osaa toimia englanniksi hoitoalan viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
-osaa viestiä asiakkaan kanssa keskeisissä hoitotoimenpiteissä
-osaa etsiä omaan alaansa liittyvää tietoa englanniksi
-osaa oman alansa peruskäsitteistöä hoitotoimenpiteisiin liittyen
-osaa antaa ohjeita
- osaa kertoa asiakkaan hoitopolusta moniammatillisessa tiimissä.
- toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Sisältö
    - hoitoalan ja anatomian keskeinen sanasto
- asiakkaan kohtaamiseen liittyviä suullisia tilanteita
- tiedonhaku
- ohjeiden antaminen
- hoitosuunnitelmasta kertominen
Toteutus
    Kontakti- ja verkko-opetus, erilaiset ryhmätyöt, itsenäiset ja ohjatut kirjalliset ja suulliset tehtävät ja loppuesitys (ns. case study).
Kirjallisuus
    Karhumäki, K., M. Metsäportti & P. Tuohimäki. Dear Patient. English for Nursing. Sanoma Pro.
Hinta
    45 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu