Henkilöstöjohtamisen prosessit, 5 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Liiketalouden perusosaaminen
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, osa-alueet, työkalut ja niiden merkityksen organisaatioiden tuloksellisessa johtamisessa.Hän ymmärtää henkilöstösuunnittelun merkityksen, tuntee pakolliset henkilöstösuunnitelmat ja niiden juridista taustaa. Hän hallitsee nykyaikaiset rekrytointifoorumit, kuten sosiaalisen median ja rekrytointiprosessit ja –menetelmät. Hän osaa tehdä osaamispohjaisen tehtäväkuvauksen, luoda rekrytointi-ilmoituksen, käydä rekrytointihaastattelun. Hän osaa laatia perehdyttämisohjelman ja -lomakkeen. Hän ymmärtää henkilöteitojen käsittelyyn liittyvät perusteet. Hän tuntee henkilöstöasioihin liittyvän sisäisen viestinnän vaatimukset ja merkityksen. Hän ymmärtää tietojärjestelmien hyödyt henkilöstöjohtamisen työkaluna. Hän tietää henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.
Sisältö
    Henkilöstöhallinnon ja –johtamisen kokonaisjärjestelmä. Henkilöstösuunnittelu, ulkoinen ja sisäinen rekrytointi, sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa. Perehdyttäminen ja henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmät. Pakolliset henkilöstösuunnitelmat.
Hr-viestintä. Henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.
Toteutus
    Luennot, yksilötehtävät, ryhmätyöskentely, ryhmätyöt ja -esitykset.
Kirjallisuus
    Haapalainen, I. 2005. Jämäkkä esimies vaikeiden työsuhdetilanteiden ratkaisijana. Helsinki: Edita Publishing Oy.
TAI
Järvinen, P. 1999. Esimiestyö ongelmatilanteissa – konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. Porvoo: WSOY.
JA
Kalliomaa S. & Kettunen S. 2010. Luottamus esimiestyössä. Helsinki: WSOYpro.
Kauhanen J. 2010. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Helsinki: WSOYpro
www.finlex.fi -sivusto, pakollisiin henkilöstösuunnitelmiin liittyvää aineistoa
www.tietosuoja.fi -sivusto, pakollisiin henkilöstösuunnitelmiin liittyvää aineistoa
Muut teemakohtaiset verkkosivustot.
Hinta
    75 €
Opintojakso (tai opintokokonaisuus) on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu