Green Care perusteet, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 31.10.2019
Ilmoittautumiset
    18.08.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Ei edellytetä aiempaa osaamista
Tavoite
    - Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. - Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

- Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä
Sisältö
    - Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit
Toteutus
    Kontaktiopetus ja verkko-opiskelu, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu, asiantuntijaluennot ja kirjalliset aineistot.
Lähipäivään osallistuminen välttämätöntä opintojakson suorittamiseksi.
Kirjallisuus
    Luentotallenteet ja opintomateriaalit oppimisalustalla:
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit

Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit
- Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
- Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
- Green Care –laatutyökirja ja Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Heidi Kihlström ja Sanna Peltola (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    - Starttiluento 5.9.19 klo 14.15-15.45 (luokkatila D310, Piippukatu 2 - mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä)
- Webinaari 9.10.19 klo 12.00-13.30
- Loppuseminaari 31.10.19 klo 10.30-17.30 (luokkatila F408 klo 10.30 alkaen, Rajakatu 35)

Opintojakso on kehitetty Green Care korkea-asteelle koulutushankkeessa v. 2015-2018. Tarkoituksena on, että opintojakso toteutuu hankkeen pohjalta muodostetun Green Care-koulutusverkoston yhteistyönä ja on osa isompaa 20 opintopisteen muodostamaan Green Care-koulutuskokonaisuutta. Jamkissa on tarjolla myös toinen em. kokonaisuuteen kuuluva opintojakso Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt. Lisätietoa: blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/ ja Heidi Kihlström-Lehtonen Jamk

Katso opintojakson aikataulu