Johtaminen, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.01.2020 - 03.04.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen yrityksen menestystekijänä. Opiskelija tuntee johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Opiskelija tuntee johtamisen eri näkökulmat sekä niiden keskeiset sisällöt. Opiskelija osaa arvioida omia valmiuksiaan ja motivaatiotaan johtamistyöhön.
Sisältö
    Organisaation johtaminen ja kulttuuri, johtamisoppien kehitys, johtamisen peruskäsitteet, johtamisen tasot ja näkökulmat, henkilöstöjohtaminen, johtajuus, johtamisen tulevaisuuden haasteet.
Toteutus
    Päiväryhmät: Kontaktiopetuksen ja etäopiskelun yhdistelmä.

Monimuotoryhmä: Sulautuva opetus eli opetusta voi seurata samanaikaisesti luokassa tai verkossa.

Korkeakouludiplomi: 100% verkkototeutus
Kirjallisuus
    Puusa, A., Reijonen, H. & Juuti, P.& Laukkanen, T. 2012. Akatemiasta markkinapaikalle. Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. Helsinki: Talentum. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Kauhanen, J. 2010. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Helsinki: WSOYPro. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Viitala, R. 2004. Henkilöstöjohtaminen. Helsinki: Edita. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Lämsä, A-M. & Hautala (Päivike), T. 2005 (tai uudempi painos). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita.

Juuti, P. 2013. Jaetun johtajuuden taito. Juva: PS-Kustannus.

Tavoitteena on, että opiskelija käyttää kirjallista ym. materiaalia soveltuvin osin osaamisen syventämiseen ja hyödyntää niitä tehtävissä.

Monimuotototeutuksessa ja korkeakouludiplomissa ensisijaisesti käytössä e-kirjat ja muu sähköisessä muodossa oleva materiaali.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson hyväksiluvun (AHOT) voi saada aikaisemman osaamisen perusteella. Hyväksiluvun edellytyksenä on hakemus, jossa on perustellusti esitetty opintojakson tavoitteiden mukainen osaaminen. Lisäksi voidaan edellyttää näytön tekemistä hyväksytysti.