Tutkiva kehittäminen (YAMK), 5 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    20.01.2020 - 20.04.2020
Ilmoittautumiset
    10.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto (amk) suoritettuna.
Tavoite
    - Opiskelija tunnistaa tiedonintressien merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.
- Opiskelija ymmärtää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eron.
- Hän osaa hyödyntää tutkimuksellista otetta työelämän toimintatapojen uudistamisessa.
- Opiskelija kykenee arvioimaan tutkimustietoa ja käyttämiään lähteitä.
- Hän osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja arvioida valitsemiaan menetelmiä ja -prosessia.
- Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.
Sisältö
    - Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja viitekehykset
- Tutkivan kehittämisen metodologia
- Tutkivan kehittämisen vaiheet
- Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
- Arviointi osana tutkivaa kehittämistä
- Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Toteutus
    Yksilölliset oppimistehtävät, pienryhmätyöskentely, verkkokeskustelu, verkkoluennot / luennot luokassa ja webinaarit. Opintojakson webinaarissa tarvitset webbikameran ja headsetin.
Kirjallisuus
    Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. eKirjana TamPub- julkaisuissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-7732-4

Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin)

Kehittämistutkimus opetusalalla. 2013. Pernaa, J. (toim.) Jyväskylä:PS-kustannus. (soveltuvin osin)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. www.tenk.fi
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso alkaa verkossa 20.1.2020 ja päättyy 20.4.2020, webinaarit 4.2.2020 ja 1.4.2020 klo 16-18.

Opiskelija varmistaa oman osallistumisensa opintojaksolle tekemällä kahden ensimmäisen viikon aikana (20.1.-2.2.2020) oman esittäytymisensä verkko-oppimisympäristössä olevien ohjeiden mukaisesti. Mikäli tätä ei ole tehty 2.2. mennessä tai opiskelija ei ole ilmoittanut asiasta opintojakson vastuuopettajalle, opintojakso merkitään hylätyksi kirjaimella E. Tämän jälkeen opiskelija ei voi suorittaa opintojaksoa ko. toteutuksessa.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!