Muutosjohtaminen, 5 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    31.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 16.08.2020
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Liiketalouden perusosaaminen
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan organisaation muutoksia käyttäen muutosjohtamisen hallinnan työkaluja, sekä johtamaan jatkuvassa muutoksessa. Opiskelija ymmärtää viestinnän ja tunteiden merkityksen muutosjohtamisessa ja tietää keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin.
Sisältö
    Muutos työelämän ilmiönä. Organisaatio, työ ja esimiestyö muutoksessa. Muutosvalmius, muutoksen vaiheet, muutosprosessin tuloksellinen hallinta ja käytännön työkalut. Muutoksen johtaminen yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Esimies muutosten johtajana ja edistäjänä. Tunteiden huomiointi, sitouttaminen ja muutosviestintä.
Toteutus
    Opintojaksolla opetus etenee teemoittain/moduuleittain.
Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Itsenäinen opiskelu ja teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Asiantuntijaluennot
Työelämän case -ryhmäprojekti
Vertaispalaute
Itsereflektio
Henkilökohtainen lopputehtävä

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Alustukset teemoihin/moduuleihin ja oppimistehtäviin
Ryhmäkeskustelujen ohjaus
Vertaiskeskustelut
Ohjausta ryhmäprojektissa
Vertaispalaute
Ryhmäkohtainen palaute työelämän case -projektista
Henkilökohtainen palaute lopputehtävästä

Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisessa lopputehtävässä osoitetun osaamisen ja ryhmäprojektin perusteella.
Kirjallisuus
    Oppimateriaali:
Arikoski, J. & Sallinen, M. 2007. Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos taitavasti. Keuruu: Johtamistaidon opisto JTO
Ylikoski, K. & Ylikoski, M. 2009. Työyhteisö muutosmurroksessa: ihmisyys muutoksen kohtaamisessa ja johtamisessa. Mikkeli: Työturvallisuuskeskus
Työhyvinvointi muutoksessa. 2007. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut. Helsinki.
Ajattele muutos. Opas esimiehille ja kehittäjille. 2008. Valtiokonttori, Kaiku-palvelut.
Heiskanen, M. & Lehikoinen, S. 2010. Muutosviestinnän voimapaperi. Helsinki: Talentum
Kotter, J. 2008. Jäävuoremme sulaa: muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa. Helsinki, WSOYpro
Juuti, P & Virtanen, P. 2009. Organisaatiomuutos. Helsinki: Otava.
Mattila, P. 2009. Johdettu muutos: Avaimet organisaation hallittuun uudistumiseen. Helsinki: Talentum
Nurmi, K. 2012. Kipeän muutoksen lääkkeet: Kohti parempia muutoksia. Helsinki: Infor
Onnistunut muutos -opas. Ilmarinen.
Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Talentum.
Ponteva, K. 2012. Muutoksessa. Helsinki: Sanoma Pro.
Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä. Helsinki: Alma Talent Pro.
Oppimateriaalia hyödynnetään valikoivasti.
Hinta
    75 €
Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Lähiopetusaikataulu: pidätämme oikeudet muutoksiin
01.09.2020 08.00 - 09.30
08.09.2020 08.00 - 09.30
15.09.2020 08.00 - 09.30
22.09.2020 08.00 - 09.30
29.09.2020 08.00 - 09.30
06.10.2020 08.00 - 09.30
13.10.2020 08.00 - 09.30
20.10.2020 08.00 - 09.30
27.10.2020 08.00 - 09.30
03.11.2020 08.00 - 09.30
10.11.2020 08.00 - 09.30
17.11.2020 08.00 - 09.30
4.11.2020 08.00 - 09.30
01.12.2020 08.00 - 09.30
08.12.2020 08.00 - 09.30
15.12.2020 08.00 - 09.30

Katso opintojakson aikataulu