Biotalouden tuotannolliset perusteet, 5 op (YAMK) (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    13.12.2019 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Kohderyhmä
    Opintojakso on YAMK-tasoinen
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää biotalouden merkityksen ja keskeiset sektorit biomassojen tuotannon näkökulmasta.
Opiskelija tuntee metsien, peltojen ja vesiympäristöjen biomassan tuotannon, korjuun ja jalostuksen periaatteet.
Sisältö
    Biotalouden keskeiset käsitteet ja merkitys
Vihreä, keltainen ja sininen biotalous
Biomassan kestävä tuotanto ja jalostus
Toteutus
    Etäopiskelu: Verkko-opiskelu, webinaarit, itsenäinen opiskelu.
Ohjattu ja itsenäinen verkko-opiskelu virtuaalisessa oppimisympäristössä. Internet-yhteys, webkamera ja kuulokemikrofoni, perusvalmiudet käyttää tekstinkäsittely ja taulukkolaskentaohjelmia (esim. excel)
Kirjallisuus
    Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset. Tapion julkaisuja. Luku 5.

Viljely muuttuvassa ilmastossa - Miten peltoviljely sopeutetaan onnistuneesti,
TEHO Plus-hankkeen raportti 4/2014
Julkaisu on saatavilla internetistä: www.ymparisto.fi/tehoplus

Sininen biotalous, verkkojulkaisu. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 24/2016. Luonnonvarakeskus.
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi