Lohkoketjuteknologian syventävä osaaminen, YAMK, 5 op (Edufutura)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.02.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    22.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    amk-tutkinto
Tavoite
    • Opiskelija tuntee lohkoketjuteknologian teorian perusteet ja teknologian taustat
• Opiskelija tuntee lohkoketjuteknologiaan liittyvät keskeiset käsitteet
• Opiskelija ymmärtää miten uutta lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää
• Opiskelija osaa soveltavaa lohkoketjuteknologiaa liiketalouden sovellutuksiin
• Opiskelija ymmärtää lohkoketjuteknologian riippuvuuksia ja rajoituksia liiketalouden ja teknologian näkökulmasta
• Opiskelija osaa tehdä lohkoketjuteknologiaan liittyviä yksinkertaisia harjoituksia Linux-ympäristössä
Sisältö
    Opintojakso jakautuu kolmeen osioon: (1) teoria, (2) liiketalous ja (3) tekniikka
Teoriaosion sisältö:
• Mikä on lohkoketju?
• Lohkoketjuteknologian lupaus
• Lohkoketjun rakennuspalikat
• Koneellinen luottamus
• Konsensus
• Julkiset vs. yksityiset lohkoketjut
• Satoshi Nakamoto ja ajatus Bitcoinista
• Teorian harjoitustehtävät
• Teorian oppimistehtävät

Liiketalousosion sisältö:
• Lohkoketjun liiketoimintamahdollisuudet
• Lohkoketju finanssisektorilla
• Hajautetut verkot ja tilikirjat
• Mitä lohkoketjuteknologia mahdollistaa nyt?
• Lohkoketjuteknologia tulevaisuudessa
• Älykkäät sopimukset
• Liiketalouden harjoitustehtävät
• Liiketalouden oppimistehtävät (tai vaihtoehtona tekniikan oppimistehtävä)

Tekniikkaosion sisältö:
• Symmetrisen ja asymmetrisen salauksen toimintaperiaate
• Tiivistealgoritmit
• Konsensus-menetelmät: Proof-of-Work ja Proof-of-Stake
• Lohkoketjuteknologian kehitystyökaluja
• Tekniikan oppimistehtävä (tai vaihtoehtona liiketalouden oppimistehtävä)
Toteutus
    - Luentovideot ja niiden harjoitustehtävät: 30 h
- Muu kirjallinen opintojaksomateriaali: 40 h
- Itsenäinen aiheeseen perehtyminen: 40 h
- Kirjallinen oppimistehtävä: 25 h
Hinta
    maksuton
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Arviointi EQF7-taso