Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opintojakso sisältää kaksi kontaktikertaa, jotka järjestetään Äänekosken lukiolla luokkatilassa H2:

- 25.3.20 klo 16.00-19.00
- 21.4.20 klo 16.00-19.00
Aika
    16.03.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    11.03.2020 mennessä
Paikka
    Äänekosken lukio
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija
- Tietää erilaisia ihmiskäsityksiä sekä ymmärtää sosiaali- ja terveysalan arvot ja ammattieettiset periaatteet toimintansa lähtökohtana
- Tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysisen, psykososiaalisen ja kognitiivisen) elämänkulun näkökulmasta ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan kohtaamisessa
- Ymmärtää asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteet sekä tuntee asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön.
- Osaa tavoitteellisen, dialogisen, asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja vahvistavan yhteistyösuhteen luomisen periaatteet ja osaa soveltaa näitä periaatteita
Sisältö
    - Ihmiskäsitykset, sosiaali- ja terveysalan asiakastyön arvot ja eettiset periaatteet
- Ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet elämänkulussa
- Asiakkaan (potilaan) asemaa ja oikeuksia säätelevä lainsäädäntö
- Asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteet, asiakkuuksien moninaisuus
Toteutus
    • Monimuoto-opiskelu:
- opiskelijan ja ryhmän itsenäinen opiskelu ja valmistautuminen kontaktipäiviin
- verkko-opiskelu
- oppimistehtävät (yksilö-/ryhmätehtävät)
Kirjallisuus
    Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. 2011. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. http://www.etene.fi

http://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi
Virtanen, P. ym. 2011. Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Saatavana sähköisenä.

Finlex, ajantasainen lainsäädäntö.

Nurmi, J.-E. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    Maija Jylhä ja Merja Nybacka
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 35 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.