Tilinpäätösstandardit ja konserniraportointi, 5 op (YAMK)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    19.03.2020 - 07.05.2020
Ilmoittautumiset
    09.02.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    AMK tutkinto
Tavoite
    Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen tilinpäätöstä koskevan lainsäädännön ja IFRS -standardit sekä näiden keskeiset erot. Opiskelija osaa jaksotus- ja arvostusmenetelmät, ja pystyy laatimaan tilinpäätökseen liittyviä laskelmia. Opiskelija osaa lukea konsernien tilinpäätösraportteja sekä tulkita ja analysoida niiden sisältöä.
Sisältö
    Konserniraportoinnin tavoitteet, periaatteet ja teoriaperusta, erot FAS -tilinpäätösinformaation ja IFRS -tilinpäätöksen välillä,
keskeiset IFRS -standardit,
FAS ja IFRS -tilinpäätösasiakirjat, rakenne ja esittäminen, arvostus- ja jaksotussäännöt,
tilinpäätösinformaation merkitys sidosryhmille.
Toteutus
    Opintojakso toteutetaan verkossa ja sisältää verkkowebinaareja.

Opintojakso koostuu luentomateriaalista, keskusteluista, harjoitustöistä, oppimispäiväkirjasta ja vertaisarvioinneista.
Kirjallisuus
    Haaramo V., Palmuaro S. & Peill E., IFRS-raportointi, saatavana e-kirjana,
Kirjanpitolainsäädäntö, Listatun yhtiön IFRS -tilinpäätös,
muu luennolla annettava materiaali.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi