Kannattavan toiminnan ohjaus, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    10.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Kannattavuus- ja katetuottolaskenta, kustannuslaskenta, budjetointi.
Tavoite
    Opiskelija tuntee yrityksen kannattavan toiminnan ohjauksen lainalaisuudet, periaatteet ja millaisia menetelmiä ohjaukseen liittyy. Opiskelija osaa laatia laskelmia toiminnan kannattavuuden ja kustannusten selvittämiseksi. Opiskelijalla kykenee tarkastelemaan ja kehittämään toiminnan/kannattavuuden ohjausta. Opiskelija osaa tutkia liiketoimintaan ja taloushallintoon liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Opiskelijalla on valmius rakentaa yksinkertainen suoritusmittaristo.
Sisältö
    - taloushallinnon prosessit
- katetuottoajattelu ja kannattavuus
- toimintolaskenta
- toimintojohtaminen
- toiminnanohjaus ja toiminnanohjausjärjestelmät
- kalkyylit ja hinnanasetanta
- johdon raportointijärjestelmä ja tunnusluvut
- suorituksen mittaus ja mittaristot
Toteutus
    A = Lähiopetuksessa opiskelijat ja opettaja ovat samassa fyysisessä tilassa. Lähiopetuksessa hyödynnetään välittömän vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen ja ajattelemisen mahdollisuuksia. Lähiopetuksen tukena hyödynnetään yleensä myös verkkoympäristöjä esimerkiksi tiedottamisen, materiaalien jakamisen ja tehtävien palauttamisen alustana.
B = Sulautuva opetus yhdistää lähi- ja verkko-opetusta ja erilaisia oppimisen ympäristöjä ja muotoja. Opetus perustuu sekä yhteisölliseen että itsenäiseen työskentelyyn ja opettajan ja opiskelijoiden väliseen aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisten digitaalisten työvälineiden avulla. Käytännössä sulautuvassa opetuksessa voi olla mm. lähiopetusta eli kontaktitunteja, lähiopetuksen seuraamista verkkovälitteisesti, verkkoluentoja, webinaareja, verkossa tehtäviä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä, videoluentoja ja verkkokeskusteluja.

Tarkista ASIOn kohderyhmäsarakkeesta toteutustapa (ks. Opintojaksokuvaus, Lisätiedot).
Kirjallisuus
    Neilimo, Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi, Edita 2005.(tai uudempi painos)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Business Control -polun opintoihin. Financial Control -polun opiskelijat voivat valita opintojakson vapaavalintaisina ammattiopintoina.